KONTAKT - Poznań, Plac Bernardyński 1A/1

EGZAMINY INNE JĘZYKI

Egzaminy ETS - niemiecki i francuski

Egzaminy ETS to najczęściej zdawane testy certyfikujące na świecie, uznawane przez ponad 9000 uczelni i ponad 14000 firm i organizacji. Ponad 2000 znaczących firm i korporacji w Europie, ponad 14000 na całym świecie wykorzystuje egzaminy ETS do celów audytu językowego, tj. kontroli nad przebiegiem i jakością szkoleń językowych. Liczne instytucje akademickie wykorzystują testy ETS do certyfikacji swoich studentów i absolwentów.

Egzaminy te można zdać w KONTAKCIE, który jest jedynym w Poznaniu otwartym ośrodkiem egzaminacyjnym ETS.

Egzamin z j. niemieckiego WiDaF

Zapisy i wpłaty na egzaminy- w biurze KONTAKT CJO bądź na maila kontakt@cjo.pl
Koszt egzaminu 610zł z certyfikatem.

WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) to egzamin z j. niemieckiego w środowisku pracy, który sprawdza znajomość języka niemieckiego w biznesie, w środowisku pracy na poziomach A1-C2. WiDaF jest wykorzystywany przez firmy jako narzędzie do pomiaru efektywności szkoleń, certyfikacji oraz selekcji pracowników. Test powstał w 1996 roku, stworzony został przez Niemiecko-Francuską Izbę Handlową.

WiDaF to test wyboru (tylko jedna prawidłowa odpowiedź) składający się ze 150 pytań testowych. Test składa się z dwóch sekcji i trwa około 3h. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 30 do 990 (poziom A1 do C2). Dlatego też stopień trudności pytań jest zróżnicowany, aby precyzyjnie określić, na jakim poziomie znajduje się zdający. Zaletą testu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka niemieckiego przed przystąpieniem do testu. To test określa poziom zawansowania zdającego zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.

Forma testu WiDaF

Sekcja I (105 min.):

  • Słownictwo: administracja, produkcja, finanse i budżety, ubezpieczenia, handel, reklama, badania rynku, targi i imprezy itp. Konteksty: korespondencja, materiały informacyjne, raporty, protokoły, instrukcje itd.
  • Gramatyka: koniugacja, tryby, strona bierna, deklinacja, przyimki, spójniki, zaimki itd.
  • Czytanie: teksty biznesowe, listy, opisy produktów, reklamy, artykuły prasowe itd.

Sekcja II (45 min.):

  • Słuchanie: podstawowe informacje, dialogi, rozmowy o pracę, rozmowy telefoniczne, dialogi sytuacyjne itd.

Na wyniki testu i certyfikat oczekuje się ok. 4 tygodnie, często jednak wyniki są przesyłane w formie elektronicznej wcześniej.

Egzamin z j. niemieckiego WiDaF Basic®

Test WiDaF Basic® to egzamin z j. niemieckiego w środowisku pracy i kontekście ogólnym dla osób o niższych poziomach zaawansowania A1-B1. Test ten ocenia umiejętności w zakresie porozumiewania się w języku niemieckim w życiu codziennym oraz międzynarodowym środowisku pracy. WiDaF Basic® został specjalnie opracowany jako pierwszy i przyjazny test dla początkujących kursantów, pragnących sięgnąć po nowe możliwości w międzynarodowym środowisku. Test ma na celu sprawdzenie zakresu kompetencji od poziomu początkującego A1 do niższego średniozaawansowanego B1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEF). Wyższe poziomy zaawansowania (do C2) są mierzone przez test WiDaF®.

Forma testu WiDaF Basic®

Test WiDaF Basic® wypełniany jest ołówkiem na karcie odpowiedzi. Jest to test wyboru (tylko jedna prawidłowa odpowiedź). Składa się z 70 pytań i obejmuje szeroki zakres codziennych sytuacji w zróżnicowanym kontekście. Jest on podzielony na trzy części sprawdzające znajomość odpowiedniego słownictwa, umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz rozumienia ze słuchu (teksty krótkie, opisy ilustracji, stwierdzenia ogólne, proste rozmowy telefoniczne itp.). Test trwa godzinę.

W teście pojawiają się zazwyczaj krótkie listy i teksty, e-maile, rozmowy telefoniczne i wiadomości, rozmowy w biurze, spotkania, szkolenia, zarządzanie, opisy produktów, a także codzienne sytuacje biznesowe: podróże, kolacje, rozmowy towarzyskie. Wiedza specjalistyczna w tej dziedzinie nie jest jednak konieczna do tego, by poprawnie odpowiedzieć na pytania.

Zdający otrzymują Certyfikat, który podaje wynik testu wyrażony w punktach (maksymalnie 180 punktów możliwych do zdobycia). Zatem testu się nie 'oblewa', zawsze otrzymuje się punktację na ciągłej, konsekwentnej skali. Zdający otrzymują trzy osobne wyniki dotyczące każdej części testu, które dodane do siebie składają się na wynik całego testu. Szczegółowy opis wyników przedstawia słabe i mocne strony zdającego.

Certyfikat jest przesyłany pocztą w ciągu dwóch tygodni od daty testu.

Egzamin z j. francuskiego TFI™

TFI™ (Test de français international™) to międzynarodowy certyfikat z języka francuskiego w środowisku pracy i życia osób dorosłych, od poziomu A2 do C1– niezależnie od wykonywanego zawodu czy posiadanego wykształcenia.

Format testu TFI™:

Test TFI™ trwa około 110 minut, cała sesja testowa około 2 godzin 15 minut. Jest to test wyboru, który składa się ze 180 zadań testowych podzielonych na dwie części po 90 zadań każda. Za każdą część można otrzymać od 5 do 495 punktów. Łączna ocena z testu to 10-990 punktów. Zatem testu się nie 'oblewa', zawsze otrzymuje się punktację na ciągłej, konsekwentnej skali.

Zalety TFI™:

  • Studenci i osoby pracujące: umieszczając wyniki TFI™ w swoich CV formalnie podkreślają swoje kompetencje;
  • Instytucje akademickie: wykorzystują TFI™ jako ekwiwalent zaliczenia egzaminu z lektoratu, zaliczają lektorat lub traktują otrzymanie certyfikatu TFI™ jako warunek ukończenia uczelni i otrzymania dyplomu;
  • Firmy i korporacje: wykorzystują TFI™ w rekrutacji i selekcji pracowników, w oparciu o jego wyniki podejmują decyzje dotyczące zarządzania szkoleniami (audyt językowy), standaryzują system oceny we wszystkich oddziałach organizacji, niezależnie od ich lokalizacji na świecie;
  • Służba Cywilna i inne organizacje: wykorzystują TFI™ do określania kompetencji potrzebnych do awansu lub uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych w języku obcym.
uczymy od 2000 roku
małe grupy
dopasowany poziom
bezpłatny test i rozmowa
centrum egzaminacyjne
26 własnych sal
centrum Poznania
rowerem na kurs