KONTAKT - Poznań, Plac Bernardyński 1A/1

EGZAMINY ANGIELSKIE

EGZAMINY CAMBRIDGE ENGLISH

Egzaminy Cambridge English: FCE i CAE to powszechnie uznawane międzynarodowe certyfikaty, potwierdzające ogólną znajomość języka angielskiego, organizowane przez British Council.

Jako szkoła, której słuchacze zdają egzaminy Cambridge English, KONTAKT jest instytucją partnerską British Council, posiadając od 2012 roku status British Council Addvantage Partner Institution. Kursanci załatwiają w naszej szkole wszelkie formalności związane z egzaminem - od wypełnienia formularzy zgłoszeniowych i dokonania opłaty po odbiór wyników i certyfikatu. Sesje egzaminów Cambridge ESOL (zewnętrzna komisja egzaminacyjna) organizowane są w siedzibie szkoły dla słuchaczy kursów egzaminacyjnych, jeśli liczba zgłoszonych do sesji kandydatów wynosi co najmniej 10. Jeśli kandydatów jest mniej, zdają oni egzamin w ośrodku egzaminacyjnym British Council.


Certyfikat FCE

Cambridge English: First (B2) jest egzaminem na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Osiągnięcie tego poziomu oznacza, że kandydat potrafi posługiwać się mówionym i pisanym językiem angielskim, używanym na co dzień, potrzebnym w pracy lub w nauce: zrozumieć główne koncepcje opisane w skomplikowanych tekstach, prowadzić rozmowę na dość szeroki zakres tematów, wyrażając opinie i przedstawiając argumenty, pisać w sposób jasny i szczegółowy, wyrażając opinie i wyjaśniając zalety i wady różnych punktów widzenia.

Egzamin składa się z 4 części:

 • Reading and use of English (1h 15 min.): 3 teksty z lukami do uzupełnienia oraz transformacje zdań (40% łącznej punktacji);
 • Writing (1h 20 min.): esej wyrażający opinię oraz odpowiedź na jedno z trzech pytań w formie listu/e-mailu/raportu lub recenzji (20% łącznej punktacji);
 • Listening (ok. 40 min.): słuchanie monologów i dialogów, zadania wielokrotnego wyboru, dopasowanie opcji do monologów, uzupełnianie luk podczas słuchania (20% łącznej punktacji);
 • Speaking (14 min.): ogólna konwersacja między 2 osobami i egzaminatorem, opis obrazka przez 1 minutę, dyskusja z partnerem (20% łącznej punktacji).

Część ustną zdaje się w parze z innym kandydatem w obecności dwóch egzaminatorów.

Certyfikat FCE pozwala studiować w języku angielskim na tzw. poziomie „foundation” lub „pathway”, pracować w środowisku anglojęzycznym, mieszkać samodzielnie w anglojęzycznym kraju.

Ceny egzaminów FCE:

 • wersja papierowa 725zł
 • wersja komputerowa 735zł

Terminy egzaminu FCE

Data egzaminu

Koniec rejestracji

Egzaminy ustne

Miasto

Wersja

2024-02-24

2024-02-09

16/02/2024 - 25/02/2024

Poznań

Komputerowy

2024-03-16

2024-03-01

08/03/2024 - 17/03/2024

Poznań

Komputerowy

2024-03-02

2024-01-25

23/02/2024 - 03/03/2024

Poznań

Papierowy

2024-04-20

2024-03-12

12/04/2024 - 21/04/2024

Poznań

Papierowy

2024-04-27

2024-04-18

22/04/2024 - 28/04/2024

Poznań

Komputerowy

2024-05-11

2024-05-02

06/05/2024 - 12/05/2024

Poznań

Komputerowy

2024-05-18

2024-04-10

10/05/2024 - 19/05/2024

Poznań

Papierowy

2024-06-01

2024-04-24

24/05/2024 - 02/06/2024

Poznań

Papierowy

2024-06-07

2024-05-29

30/05/2024 - 08/06/2024

Poznań

Komputerowy

2024-06-15

2024-05-08

07/06/2024 - 16/06/2024

Poznań

Papierowy

2024-06-29

2024-06-20

24/06/2024 - 30/06/2024

Poznań

Komputerowy

2024-07-06

2024-06-26

28/06/2024 - 07/07/2024

Poznań

Komputerowy

2024-07-25

2024-06-20

19/07/2024 - 28/07/2024

Poznań

Papierowy

2024-07-26

2024-07-18

22/07/2024 - 27/07/2024

Poznań

Komputerowy

 


Certyfikat CAE

Cambridge English: Advanced (C1) to jeden z najpopularniejszych egzaminów z języka angielskiego na świecie na poziomie zaawansowanym C1, według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Osiągnięcie tego poziomu oznacza, że kandydat potrafi płynnie i pewnie posługiwać się językiem angielskim w sytuacjach zawodowych i akademickich, czerpać maksymalne korzyści z nauki, pracy oraz życia w krajach anglojęzycznych.

Przystępując do egzaminu powinieneś umieć pisać kompleksowe raporty i e-maile oraz robić notatki w trakcie spotkań lub wykładów, prezentować złożone problemy po angielsku, rozumieć różnorodne teksty, od beletrystyki po prasę opiniotwórczą.

Korzyści z posiadania certyfikatu CAE:

 • Jest honorowany przez ponad 6 000 instytucji na całym świecie, w tym uczelnie, pracodawców i instytucje rządowe
 • W połączeniu z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym pozwala uczyć języka angielskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich w Polsce
 • Jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników
 • Jest honorowany przez MSZ jako potwierdzenie umiejętności językowych do nadania stopnia dyplomatycznego
 • Jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
 • Pozwala zaliczyć zajęcia z języka angielskiego na studiach w Polsce, otrzymać zwolnienie z egzaminów końcowych z języka angielskiego oraz brać udział w programach wymiany międzyuczelnianej

Egzamin składa się z 4 części:

 • Reading and use of English (1h 30 min): 40 % łącznej punktacji
 • Writing (1h 30 min):  (20 % łącznej punktacji)
 • Listening (ok. 40 min): (20 % łącznej punktacji)
 • Speaking (15 min): w parze z innym kandydatem (20 % łącznej punktacji)

Ceny egzaminów CAE:

 • wersja papierowa 760zł
 • wersja komputerowa 770zł


Terminy egzaminu CAE

Data egzaminu

Koniec rejestracji

Egzaminy ustne

Miasto

Wersja

2024-03-08

2024-02-22

01/03/2024 – 10/03/2024

Poznań

Komputerowy

2024-02-21

2024-01-17

16/02/2024 - 25/02/2024

Poznań

Papierowy

2024-03-16

2024-02-08

08/03/2024 - 17/03/2024

Poznań

Papierowy

2024-04-20

2024-03-12

12/04/2024 - 21/04/2024

Poznań

Papierowy

2024-05-18

2024-04-10

10/05/2024 - 19/05/2024

Poznań

Papierowy

2024-05-25

2024-05-16

20/05/2024 - 26/05/2024

Poznań

Komputerowy

2024-06-01

2024-04-24

24/05/2024 - 02/06/2024

Poznań

Papierowy

2024-06-05

2024-04-24

31/05/2024 - 09/06/2024

Poznań

Papierowy

2024-06-08

2024-05-29

03/06/2024 - 09/06/2024

Poznań

Komputerowy

2024-06-15

2024-05-08

07/06/2024 - 16/06/2024

Poznań

Papierowy

2024-06-22

2024-06-13

18/06/2024 - 23/06/2024

Poznań

Komputerowy

2024-07-06

2024-05-30

28/06/2024 - 07/07/2024

Poznań

Papierowy

2024-07-26

2024-06-20

19/07/2024 - 28/07/2024

Poznań

Papierowy

2024-07-27

2024-07-18

23/07/2024 - 28/07/2024

Poznań

Komputerowy

 

EGZAMINY ETS

Egzaminy ETS (Educational Testing Service) to najczęściej zdawane testy certyfikujące na świecie, uznawane przez ponad 9000 uczelni i ponad 14000 firm i organizacji. Ponad 2000 znaczących firm i korporacji w Europie, ponad 14000 na całym świecie wykorzystuje egzaminy ETS do celów audytu językowego, tj. kontroli nad przebiegiem i jakością szkoleń językowych. Liczne instytucje akademickie wykorzystują testy ETS do certyfikacji swoich studentów i absolwentów. Egzaminy te można zdawać w KONTAKCIE, który jest jedynym w Poznaniu otwartym ośrodkiem egzaminacyjnym ETS. 

TOEIC® Listening and Reading:

Najczęściej zdawany na świecie egzamin z języka angielskiego w środowisku pracy, określający poziom zaawansowania w słuchaniu i czytaniu, od poziomu początkującego (A1 według poziomów Rady Europy) do zaawansowanego (C1 według poziomów Rady Europy). Każdego roku na świecie zdaje go prawie 7 000 000 kandydatów.

Jest to pisemny test wyboru, w którym tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa. Pytania testowe na teście TOEIC® odzwierciedlają sytuacje życia codziennego, które odnoszą się do światowego rynku pracy.
Raporty wyników zapewniają dokładną i czytelną informację zwrotną na temat mocnych i słabych stron kandydata, w odniesieniu do poziomów Rady Europy CEFR oraz opisem umiejętności językowych dla danego poziomu.
Wszystkie testy z rodziny TOEIC® zostały przełożone w odniesieniu do poziomów skali CEFR, by pomóc kandydatom lepiej zinterpretować swój wynik.

Zalety TOEIC® Listening and Reading:
TOEIC® Listening and Reading to obecnie najczęściej zdawany test z języka angielskiego w środowisku pracy. To najważniejszy certyfikat językowy, który:

 • można zdać w dowolnym momencie w Kontakcie - podczas comiesięcznych sesji otwartych lub sesji zamkniętej (na żądanie);
 • pozwala na otrzymanie wyników nawet już w 24 godziny od testu, maksymalnie w 10 dni roboczych;
 • jest uznawany przez ponad 14 000 globalnych firm i korporacji, a także jest narzędziem audytu językowego stosowanym przez wiodących pracodawców;
 • jest uznawany przez Służbę Cywilną w Polsce, wymagany wynik to 700 punktów;
 • jest ekwiwalentem zaliczenia testu z lektoratu na wielu polskich i zagranicznych uczelniach;
 • testu się nie "oblewa" - kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka angielskiego przed przystąpieniem do testu. To test określa poziom zaawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał;
 • kandydat otrzymuje wynik w postaci punktów na skali 10-990 oraz szczegółowy Raport Wyników z interpretacją wyniku punktowego (poziom A1-C1).

Forma testu TOEIC® Listening & Reading

TOEIC® składa się z 200 pytań testowych, podzielonych na dwie sekcje Listening Comprehension (100 pytań, 45 min) i Reading Comprehension (100 pytań, 75 min). Stopień trudności pytań jest zróżnicowany, aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Kandydat otrzymuje różną liczbę punktów, w zależności od stopnia trudności poszczególnych pytań. Wynik testu to liczba punktów na skali 10-990, precyzyjny raport wyników z opisem mocniejszych i słabszych stron kandydata oraz certyfikat w pięciu różnych kolorach, zależnie od wyniku.


Terminy i ceny egzaminu TOEIC® Listening & Reading

TOEFL Junior®

Międzynarodowy certyfikat z języka angielskiego przeznaczony dla gimnazjalistów i licealistów. Jest skierowany do osób na poziomach od podstawowego (A2) do średniego wyższego (B2). Należy pamiętać, że poziomy Rady Europy i zakres kompetencji językowych jest zależny od grupy wiekowej, dlatego np. poziom kompetencji określony jako B2 dla ucznia gimnazjum, nie będzie pokrywać się z poziomem kompetencji określonym jako B2 u osoby dorosłej.

TOEFL Junior® sprawdza znajomość języka angielskiego w kontekście szkoły i kontaktów międzyludzkich, ocenia umiejętność posługiwania się językiem praktycznym w środowisku szkolnym i codziennym życiu uczniów. Test ten jest odpowiedni dla osób, które planują wykorzystać język angielski, kontynuując naukę w zagranicznych gimnazjach i liceach, a także dla uczniów, którzy w przyszłości planują podejść do testu TOEFL®, umożliwiającego podjęcie studiów na zagranicznych uczelniach.

Zalety TOEFL Junior® :

 • Międzynarodowy test nastawiony na praktyczną umiejętność posługiwania się językiem angielskim w szkołach i w anglojęzycznym środowisku
 • Test, który ocenia na skali punktowej, dlatego też nie można go "oblać". Wynik to pomiar umiejętności kandydata na precyzyjnej i obiektywnej skali
 • Pozwala na otrzymanie wyników, maksymalnie w 10 dni roboczych
 • Zdający otrzymuje Raport Wyników z opisem wykazanych podczas testu umiejętności językowych oraz interpretacją wyniku punktowego
 • Do raportu wyników testu jest dołączony oddzielny raport, tzw. Lexile®Measures report

Test TOEFL Junior® jest pisemnym testem i składa się z 3 sekcji:

 • Listening Comprehension (42 zadania, 35-40 min): nagrania w kontekście szkolnym, typowym dla młodzieży jak i w kontekście codziennego życia uczniów, rozumienie przekazu, głównych informacji i wyciąganie wniosków. Pytania odnoszą się do zróżnicowanych wypowiedzi, dialogów i monologów w języku angielskim
 • Language Form and Meaning (42 zadania, 25 min): sprawdza rozumienie gramatyki i słów w kontekście, a także rozpoznawanie i właściwe używanie struktur gramatycznych oraz słownictwa w kontekście
 • Reading Comprehension (42 zadania, 50 min): sprawdza umiejętność czytania i rozumienia tekstów w kontekście nauki szkolnej (sztuka, nauka, społeczeństwo) oraz w kontekście pozaszkolnym (wiadomości email, listy, broszury, reklamy, harmonogramy)

 Skala ocen opiera się na liczbie punktów w przedziale od 600 do 900.

EGZAMIN IELTS (International English Language Testing System)

To międzynarodowy egzamin dla osób chcących studiować lub pracować za granicą - w krajach, w których język angielski jest językiem komunikacji. Stworzony został przez następujące instytucje: University of Cambridge ESOL Examinations, British Council i IDP Australia. Przy aplikowaniu na wymarzone studia, czy stanowisko w nowym miejscu pracy, często konieczny jest dokument potwierdzający kompetencje z języka angielskiego, a IELTS jest jednym z najpopularniejszych egzaminów spełniających te funkcje.

Zalety IELTS (International English Language Testing System):

 • jest honorowany przez ponad 9 000 i instytucji na całym świecie, w tym uczelnie, pracodawców i instytucje rządowe
 • testu się nie 'oblewa', zawsze otrzymuje się wynik w punktach, odpowiednio do aktualnego poziomu zaawansowania
 • o liczbie sesji egzaminacyjnych decyduje zapotrzebowanie
 • możliwość dopasowania typu egzaminu do własnych potrzeb (IELTS Academic, IELTS General Training, IELTS Life Skills)
 • egzamin można zdawać dowolną liczbę razy
 • kandydat otrzymuje wynik 13 dni po sesji egzaminu

Forma IELTS (International English Language Testing System):

 • różne formy testu dopasowane do własnych potrzeb (IELTS Academic, IELTS General Training, IELTS Life Skills)
 • egzamin składa się z 4 części (Słuchanie, Czytanie, Pisanie i Mówienie)
 • egzamin trwa około 3 godziny (Słuchanie - 40 minut, Czytanie - 60 minut, Pisanie - 60 minut)
 • kandydat otrzymuje wynik w postaci punktów na skali 1-9, wydruk TRF zawiera wynik każdej z czterech części

Który egzamin IELTS wybrać?

 • IELTS for UKVI (Academic)

Test przeznaczony dla osób, które chcą aplikować na uczelnię lub do instytucji, która wymaga dyplomu IELTS for UKVI (Academic). Jeżeli studiujesz w szkole wyższej i wnioskujesz o wizę studencką Tier 4 z zamiarem rozpoczęcia studiów pierwszego lub drugiego stopnia na uniwersytecie będącym sponsorem typu Tier 4, to musisz wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie wymaganym przez daną uczelnię. Wszystkie brytyjskie uniwersytety i szkoły wyższe honorują wyniki testu Standard IELTS, moduł Academic.

 • IELTS for UKVI (General Training)

Tst przeznaczony dla osób zainteresowanych pracą lub nauką w Wielkiej Brytanii na poziomie innym niż uniwersytecki. Pozwala on również złożyć wniosek o wizę na potrzebę pracy, szkolenia zawodowego lub emigracji do Wielkiej Brytanii. 

 • IELTS Life Skills A1

Test przeznaczony dla osób, które muszą wykazać umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu w języku angielskim w celu złożenia w agencji UK Visas and Immigration wniosku o wizę do Wielkiej Brytanii dla rodziny osoby osiedlonej.

 • IELTS Life Skills B1

Test przeznaczony dla osób, które muszą wykazać umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu w języku angielskim, w celu złożenia w agencji UK Visas and Immigration wniosku o pozwolenie na pobyt na czas nieokreślony lub o obywatelstwo

uczymy od 2000 roku
małe grupy
dopasowany poziom
bezpłatny test i rozmowa
centrum egzaminacyjne
26 własnych sal
centrum Poznania
rowerem na kurs