KONTAKT - Poznań, Plac Bernardyński 1A/1

EGZAMINY HISZPAŃSKIE

EGZAMINY Z J. HISZPAŃSKIEGO DELE

DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) to oficjalne egzaminy z języka hiszpańskiego o charakterze międzynarodowym, organizowane przez Instytut Cervantesa i sygnowane przez Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu Hiszpanii. W Poznaniu regularnie organizowane są sesje egzaminacyjne DELE.

DELE A1

Certyfikat DELE A1 przeznaczony jest dla kursantów na początkowym etapie nauki hiszpańskiego. Potwierdza, że uczeń jest w stanie poradzić sobie, używając podstawowego języka, w sytuacjach komunikacyjnych dotyczących podstawowych potrzeb albo prostych codziennych tematów.

Egzamin DELE A1 składa się z następujących części:

 • Część 1: Czytanie ze zrozumieniem (45 min.) oraz wypowiedź pisemna  (25 min.).
 • Część 2: Słuchanie ze zrozumieniem (20 min) oraz wypowiedź ustna  (15 min).

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać na egzaminie, wynosi 100. Wymagana jest ocena „apto” (zdany) w każdej z dwóch części podczas tej samej sesji egzaminu. Trzeba zdobyć 30 punktów w każdej części, aby otrzymać całkowitą końcową ocenę „apto". Ocena końcowa to apto - zdany lub no apto - niezdany.

DELE A2

Certyfikat DELE A2 potwierdza, że kandydat jest w stanie rozumieć zdania i codzienne wyrażenia częstego użytku związane z obszarami, które są dla niego szczególnie istotne (podstawowe informacje o sobie samym i swojej rodzinie, zakupach, interesujących miejscach, zajęciach, itd.).

Egzamin DELE A2 składa się z następujących części:

 • Część 1: Czytanie ze zrozumieniem (60 min.) oraz wypowiedź pisemna (50 min.)
 • Część 2: Słuchanie ze zrozumieniem (35 min.) oraz wypowiedź ustna  (15 min.)

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać na egzaminie, wynosi 100. Wymagana jest ocena „apto” (zdany) w każdej z dwóch części podczas tej samej sesji egzaminu Trzeba zdobyć minimum 30 punktów w każdej części. Ocena końcowa to apto - zdany lub no apto - niezdany.

DELE B1

Certyfikat DELE B1 jest potwierdzeniem znajomości języka hiszpańskiego pozwalającej:

 • Zrozumieć zasadnicze kwestie w jasnych tekstach standardowego języka, jeżeli dotyczą znanej kandydatowi tematyki, dotyczącej pracy, nauki lub rozrywki
 • Dawać sobie radę w większości sytuacji, które mogą wystąpić w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem
 • Tworzyć proste i zwięzłe teksty na tematy z życia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań
 • Opisywać doświadczenia, zdarzenia, pragnienia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany

Egzamin DELE B1 składa się z następujących części:

 • Część 1: Czytanie ze zrozumieniem (70 min) oraz wypowiedź pisemna (60 min)
 • Część 2: Rozumienie ze słuchu (40 min) oraz wypowiedź ustna (15 min + 15 min na przygotowanie)

Ostateczną oceną będzie „zdany” - apto lub „niezdany” - no apto. Aby uzyskać dyplom należy uzyskać co najmniej 60 punktów ze 100 możliwych, pod warunkiem jednak uzyskania co najmniej 30 punktów na 50 możliwych z każdej części. Ważne: W wypowiedzi pisemnej trzeba ściśle przestrzegać instrukcji podanych w opisie, zwracając uwagę na liczbę wyrazów i formatowanie tekstu.

DELE B2

Certyfikat DELE B2 potwierdzeniem znajomości języka hiszpańskiego pozwalającej:

 • Kontaktować się z native speakerami w języku płynnym i naturalnym, tak, że komunikacja jest możliwa bez większego wysiłku z obu stron
 • Redagować przejrzyste i szczegółowe teksty na różne tematy, bronić swojego punktu widzenia w danej kwestii oraz podawać argumenty za i przeciw możliwym opcjom
 • Rozumieć główne idee w złożonych tekstach, na tematy tak konkretne jak i abstrakcyjne, nawet techniczne, o ile dotyczą znanej dziedziny

Egzamin DELE B2 składa się z następujących części:

 • Część 1: Czytanie ze zrozumieniem (70 min) oraz wypowiedź pisemna (80 min)
 • Część 2: Rozumienie ze słuchu (40 min) oraz wypowiedź ustna (20 min + 20 min na przygotowanie)

Ostateczną oceną będzie „zdany” - apto lub „niezdany” - no apto. Aby uzyskać dyplom należy uzyskać co najmniej 60 punktów ze 100 możliwych, pod warunkiem jednak uzyskania co najmniej 30 punktów na 50 możliwych z każdej części. Ważne: W wypowiedzi pisemnej trzeba ściśle przestrzegać instrukcji podanych w opisie, zwracając uwagę na liczbę wyrazów i formatowanie tekstu.

DELE C1

Certyfikat DELE C1 jest potwierdzeniem zaawansowanej znajomości języka hiszpańskiego pozwalającej:

 • Rozumienia dużej gamy obszernych tekstów, o pewnym poziomie wymagań, jak również rozpoznawania w nich ukrytych znaczeń
 • Umiejętności wypowiadania się w płynny i spontaniczny sposób bez widocznych prób wysiłku w celu znalezienia odpowiedniego zwrotu
 • Umiejętności elastycznego i efektywnego używania języka w celach społecznych, naukowych i zawodowych
 • Zdolności tworzenia jasnych, szczegółowych tekstów, o prawidłowej strukturze na tematy o pewnej złożoności, ukazujących prawidłowe użycie mechanizmów organizacji, artykulacji i spójności tekstu

Egzamin DELE C1 składa się z czterech części, podzielonych na dwie grupy. Grupa 1: Części 1 i 3, Grupa 2: Części 2 i 4

 • Część 1: Czytanie ze zrozumieniem i użycie języka (90 minut).
 • Część 2: Słuchanie ze zrozumieniem i użycie języka (50 minut).
 • Część 3: Sprawności zintegrowane. Słuchanie ze zrozumieniem i pisanie (80 minut).
 • Część 4: Sprawności zintegrowane. Czytanie ze zrozumieniem i mówienie (20 minut i 20 minut na przygotowanie).

Wymagana jest ocena „apto” (zdany) w każdej części podczas tej samej sesji egzaminu. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać na egzaminie, wynosi 100. Trzeba zdobyć 30 punkty w każdej części, aby otrzymać całkowitą końcową ocenę „apto". Ocena końcowa to apto (zdany) lub no apto (niezdany).

DELE C2

Certyfikat DELE C2 potwierdza biegłą znajomość języka hiszpańskiego, konieczną do wypowiadania się w każdej sytuacji z całkowitą skutecznością, ze spontaniczną zdolnością dostosowania się do każdego kontekstu przy zachowaniu wysokiego stopnia precyzji. Użytkownik wykazuje się dobrym opanowaniem tonów, które nadają naturalną biegłość jego wszystkim wypowiedziom.

Egzamin DELE C2 składa się z trzech części:

 • Część 1: Używanie języka, czytanie ze zrozumieniem i słuchanie ze zrozumieniem (90 min.).
 • Część 2: Sprawności zintegrowane: słuchanie ze zrozumieniem i czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie (150 min.).
 • Część 3: Sprawności zintegrowane: czytanie ze zrozumieniem oraz mówienie (20 min. i 30 min. na przygotowanie).

Wymagana jest ocena „apto” (zdany) w każdej części podczas tej samej sesji egzaminu. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać na egzaminie, wynosi 100. Trzeba zdobyć 20 punktów w każdej z tych trzech części. Ocena końcowa to apto (zdany) lub no apto (niezdany).

EGZAMINY DELE para Escolares (dla dzieci i młodzieży)

DELE para Escolares to oficjalne międzynarodowe egzaminy z języka hiszpańskiego dla dzieci i młodzieży (11-17 lat), organizowane przez Instytut Cervantesa i sygnowane przez Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu Hiszpanii. W Poznaniu regularnie organizowane są sesje egzaminacyjne DELE Escolar. Od 2016 roku odbywają się one w salach lekcyjnych Kontakt Español.

DELE A1 Escolar (dla uczniów)

Egzamin dla kandydatów w wieku od 11 do 17 lat na początkowym etapie nauki języka hiszpańskiego. Potwierdza kwalifikacje językowe potrzebne do rozumienia i użycia potocznych wyrażeń i prostych zdań w sytuacjach codziennych, konieczne do zaspokojenia podstawowych potrzeb.

Egzamin DELE A1 Escolar składa się z 4 części:

 • Czytanie ze zrozumieniem (45 min)
 • Rozumienie ze słuchu (20 min)
 • Wypowiedź i ćwiczenia pisemne (25 min)
 • Wypowiedź ustna (10 min + 10 min na przygotowanie)

DELE A2/B1 Escolar (dla uczniów)

Egzamin z j. hiszpańskiego dla kandydatów w wieku od 11 do 17 lat. Po jego zdaniu, kandydaci mogą uzyskać jeden z następujących dyplomów:

Diploma de Español nivel A2

Ten dyplom potwierdza, że kandydat potrafi rozumieć zdania i wyrażenia dotyczące życia codziennego, często używane, związane z najważniejszymi sprawami (podstawowe informacje o sobie i o rodzinie, zakupy, ciekawe miejsca, zajęcia, itp.).

Diploma de Español nivel B1

Ten dyplom potwierdza umiejętności językowe w zakresie:

 • Rozumienia głównych tez prostych tekstów w języku potocznym, jeżeli dotyczą znanych mu tematów, zarówno w pracy jak i w czasie wolnym;
 • Dawania sobie rady w większości sytuacji, jakie mogą mieć miejsce podczas podróży do krajów hiszpańskojęzycznych;
 • Tworzenia prostych i zbornych tekstów na znane sobie lub interesujące tematy;
 • Opisywania doświadczeń, zdarzeń, pragnień i zamierzeń, jak również prostego uzasadniania swoich opinii i przedstawiania planów.

Egzamin DELE A2/B1 Escolar dla uczniów składa się z 4 części:

 • Czytanie ze zrozumieniem (50 min)
 • Rozumienie ze słuchu (30 min)
 • Wypowiedź i ćwiczenia pisemne (50 min)
 • Wypowiedź ustna (12 min + 12 min na przygotowanie)


Terminy sesji w Poznaniu:

Informacja o egzaminach DELE 2024 w Poznaniu:

Miesiąc

Poziom

Koniec rejestracji

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Maj

A1 esc. A2/B1esc.

Środa, 3 kwietnia

Piątek, 17 maja

Piątek, 17 lub sobota, 18 maja

Maj

A1-A2, B1-B2, C1-C2

Środa, 3 kwietnia

Sobota, 18 maja

Piątek, 17 lub sobota, 18 maja

Listopad

A1 esc. A2/B1esc.

Środa, 9 października

Piątek, 22 listopada

Piątek, 22 lub sobota, 23 listopada

Listopad

A1-A2, B1-B2, C1-C2

Środa, 9 października

Sobota, 23 listopada

Piątek, 22 lub sobota, 23 listopada

W sprawie kursów przygotowujących do egzaminów DELE prosimy o kontakt do biura szkoły:

 • tel    +48 618513141, +48 662958514
 • mail     kontakt@cjo.pl

Organizatorem egzaminu DELE w Poznaniu jest Fundación de la Universidad Adam Mickiewicz.
Wszystkie pytania dotyczące zapisów na egzaminy i egzaminów prosimy kierować do Pani Małgorzaty Szycy: delepoznan@gmail.com, +48 664064991

 1. W celu dokonania zapisu należy wypełnić formularz i przesłać jego skan na podany email: dele.poznan@gmail.com
 2. Do formularza należy dołączyć potwierdzenie opłaty za egzamin zgodnie z poniższym cennikiem na konto:

  Poznańska Szkoła Biznesu Tomasz Sworowski
  ul. Niedziałkowskiego 18 61-579 Poznań
  Santander Bank Polska S.A. 28 1090 1359 0000 0000 3501 8998
  (w tytule proszę wpisać imię i nazwisko / egzamin DELE - poziom egzaminu)

 

Ceny egzaminów DELE w 2024 roku w Polsce

DELE A1 i DELE A1 ESCOLAR 375 zł

DELE A2 445 zł

DELE A2/B1 ESCOLAR 538 zł

DELE B1 538 zł

DELE B2 615 zł

DELE C1 650 zł

DELE C2 653 zł

uczymy od 2000 roku
małe grupy
dopasowany poziom
bezpłatny test i rozmowa
centrum egzaminacyjne
26 własnych sal
centrum Poznania
rowerem na kurs